Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Apartment > N03T6 Khu Ngoại giao đoàn – Hà Nội 2020