• • Định mức: mức phí tối đa hiện tại_ 20/40 / 60kA

    • Ứng dụng để bảo vệ hệ thống điện 220 / 380V khi tăng điện áp

    • BKS-B / C / D ba loại 1 ~ 4 cực

    • Phân biệt tai nạn thông qua màn hình trạng thái vận hành

    • Sau khi có bất thường hoặc tai nạn, chỉ có phần tử MOV có thể hoán đổi cho nhau

    • DIN-rail đính kèm sản phẩm vi tối thiểu