Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện Thái Sơn Bắc > Hospital > Bệnh viện Việt Đức Hà Nam – 2019